Image Credit : Google.com

राजस्थान की प्रमुख नदियाँ और झीले

Climate

राजस्थान की प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल

नदियाँ                                        उद्गम स्थल

 • 1. बनास नदी        – खमनौर पहाड़ियाँ, कुम्भलगढ़ (उदयपुर)
 • 2. कोठारी नदी       – देवास, उदयपुर
 • 3. बेड़च नदी         – गोगुन्दा की पहाड़ियाँ, उदयपुर
 • 4. साबरमती नदी     – पदराड़ा की पहाड़ियाँ, कुभलगढ़ (उदयपुर)
 • 5. सोम नदी         – बीछामेड़ा, उदयपुर
 • 6. जाखम नदी       – छोटी सादड़ी, चितौड़गढ़
 • 7. कान्तकी नदी      – खण्डेला पहाड़ियाँ, सीकर
 • 8. लूणी नदी         – नाग पहाड़, अरावली पर्वत (अजमेर)
 • 9. काकनी नदी       – कोटरी की पहाड़ियाँ, जैसलमेर
 • 10. बाणगंगा नदी     – बैराठ की पहाड़ियाँ (जयपुर)
 • 11. चम्बल नदी      – जनापाव पहाड़ी, महू (मध्य प्रदेश)
 • 12. माही नदी        – विंध्याचल पहाड़ियाँ, झाबुआ (मध्य प्रदेश)
 • 13. पार्वती नदी       – विंध्याचल पर्वत (मध्य प्रदेश)
 • 14. काली सिंध नदी   – वागली गाँव, देवास (मध्य प्रदेश)
 • 15. घग्घर           – कालका की पहाड़ियाँ, शिमला (हिमाचल प्रदेश)

राजस्थान में बहने वाली नदियों की जिलेवार लिस्ट   

 •    जिला                                        नदियों के नाम
 • 1.अजमेर        :      बनास, खारी, डाई, सरस्वती, साबरमती
 • 2. अलवर       :      साबी, गौरी, सोटा, काली, रूपारेला
 • 3. बांसवाड़ा     :      माही, चैनी, अन्नास
 • 4. बाड़मेर       :      लूनी, सूकड़ी और मिठड़ी
 • 5. टोंक        :     बनास, बांडी, माशी
 • 6. भरतपुर     :      चम्बल, गम्भीरी, पार्वती, बराह (बरहा), बाणगंगा
 • 7. बूंधी          :      कुराला
 • 8. भीलवाड़ा    :     बनास, बेड़च, कोठारी, मानसी, खारी मेनाली
 • 9. बारां           :    पार्वती, परवन, कुकू
 • 11. उदयपुर     :   सोम, जाखम, बनाम, साबरमती, बेडच, वाकला
 • 10. चित्तौड़गढ़  : बनास, बामणी, बेड़च, वागन, बागली, माही, जाखम, औराई, सीबना, गम्भीरी
 • 12. डूंगरपुर     :    माही, सोम, सोनी
 • 13. धौलपुर     :    चम्बल
 • 14. दौसा         :    बाणगंगा, मोरेल
 • 15.गंगानगर    :   घग्घर
 • 16. हनुमानगढ  : घग्घर,बाणगंगा, ढूँढ, बांडी, साबी, मोरेल, डाई,
 • 17. जयपुर      :  सोतामाशी, सखा
 • 18. जोधपुर     : लूनी, जोजरी, मीठड़ी (माठड़ी)
 • 19. जालौर      :  सूकड़ी, लूनी, बॉडी, जवाई
 • 20. जैसलमेर    : काकनी (काकनेन), चांथन (चांधण), लाठी, धोगड़ी, धऊआ
 • 21. झुंझुनूं      : कांटली
 • 22. झालावाड़    : कालीसिन्ध, छोटी काली सिन्ध, निवाज, पर्वती
 • 23. कोटा       :     चम्बल, पार्वती, कालीसिंध, परवन, निवाज (नवेज), आऊ
 • 24. करौली      : चम्बल, बनास, गम्भीरी
 • 25. नागौर       :  लूनी
 • 26. पाली       : बांडी, सकूड़ी, लीलड़ी जवाई
 • 27. सावई माधोपुर : बनास, चम्बल, मोरेल
 • 28. राजसमंद     :  बनास, चन्द्रभान, खारी
 • 29. सीकर       :    मन्धा, कांटली (कान्तली), कावंत
 • 30. सिरोही      :   सूकड़ी, पश्चिम बनास, खारी, किशनावती, भूला, पोसलिया, ओरा, सुखदा
 • 31. प्रतापगढ़   :  कोई नदी नहीं है  
 • 32. बीकानेर     : कोई नदी नहीं है  
 • 33. चुरू        : कोई नदी नहीं है  

राजस्थान स्थित झील व बांध

स्थान                                                              झील एवं बांध

1. अलवर    :                सिलिसेढ़ व राजसमंद झील

2. अजमेर    :              पुष्कर, आनासागर, फाईसागर व नाराणसागर झील

3. बीकानेर   :             गजनेर, अनूपसागर, सूरसागर, कोलायत, लूनकरणसर झील

4.बूंदी           :              नवलखा झील

5. भीलवाड़ा   :       मांडल ताल, उम्मेदसागर, सरेरी बाँध, मेजा बाँध,

अखड़ बाँध, खारी , जैतपुर बाँध

6. भरतपुर    :            बारेण बाँध, शाही बाँध तथा बन्ध बारेठा

7. बाँसवाड़ा   :           कडाणा बाँध तथा बजाजसागर बाँध

8. बाड़मेर      :          पचपदरा झील

9. चित्तौड़गढ़   :       भूपालसागर, तथा राणा प्रताप सागर

10. चुरू          :          तालछापर

11. डूंगरपुर     :          गैव सागर

12. घौलपुर     :        तालाब शाही

13. जैसलमेर   :        अमरसर, गढ़ीसर, धारसीसागर तथा बुफसागर

14. जोधपुर    :       बीसलपुर बाँध, बालसमंद, प्रतापसागर, उम्मेदसागर,

कायलाना, तख्त सागर, पिचियाक बाँध 

15. जयपुर     :         रामगढ़ बाँध, छापरवाड़ा बाँध, गलता झील तथा सांभर झील

16. कोटा        :        कोटा बाँध तथा जवाहरसागर बाँध

17. नागौर      :          डीडवाना झील

18. पाली       :           जवाई बाँध, बांकली, सरदार समंद व हेमवास बाँध

19. सिरोही     :        नक्की झील (आबू पर्वत)

20. उदयपुर   :     जयसमंद, राजसमंद, उदयसागर, स्वरूपसागर, फतेहसागर तथा पिछोला झील

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *